Vervallen van de tijdklemmen per 1 april 2017

Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning. Vervallen tijdklemmen in specifieke situaties

 

Op 8 februari heeft staatssecretaris Wiebes in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer laten weten de tijdklemmen voor een kapitaalverzekering die speciaal bestemd is voor het sparen voor de aflossing van de eigenwoningschuld. De KEW wordt afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij. Aan het einde van de looptijd van de verzekering keert de verzekeringsmaatschappij een bepaald bedrag uit, waarvoor tot een bepaalde hoogte een vrijstelling geldt. Is de uitkering hoger dan de vrijstelling, dan valt het deel dat boven de vrijstelling uitgaat in box 1.

 

Kapitaalverzekering eigen woning (Een kapitaalverzekering die speciaal bestemd is voor het sparen voor de aflossing van de eigenwoningschuld. De KEW wordt afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij. Aan het einde van de looptijd van de verzekering keert de verzekeringsmaatschappij een bepaald bedrag uit, waarvoor tot een bepaalde hoogte een vrijstelling geldt. Is de uitkering hoger dan de vrijstelling, dan valt het deel dat boven de vrijstelling uitgaat in box 1.KEW), spaarverzekering eigen woning (SEW) en beleggingsrecht eigen woning (BEW) per 1 april 2017 te willen laten vervallen.

 

Amendement Omtzigt/Ronnes

Dit voornemen van Wiebes sluit aan bij het eerder aangenomen amendement Omtzigt/Ronnes. Hiermee zal ook de lage vrijstelling verdwijnen, die na vijftien jaren premiebetaling van toepassing is. Om in aanmerking te komen voor de hoge vrijstelling (die op dit moment pas na twintig jaren premiebetaling van toepassing is) is het op grond van dit amendement voldoende dat vanaf het begin van de verzekering jaarlijks premie is voldaan binnen de geldende bandbreedte-eis. Natuurlijk moet ook aan de overige voorwaarden zijn voldaan. Denk hierbij aan de verplichting om met de uitkering de eigenwoningschuld af te lossen. De eigenwoningschuld is het deel van de hypotheek of lening waarover de rente mag worden afgetrokken. Dit is alleen een lening die betrekking heeft op de eigen woning.

 

De in het amendement opgenomen wijzigingen zouden in afwachting van een onderzoek naar de impact van het geheel vervallen van de tijdklemmen, in werking treden bij besluit van de staatssecretaris van Financiën. Met het amendement vervallen de situaties zoals vermeld in het Besluit Vervallen tijdklemmen en artikel 10bis.6 lid 3 Wet IB 2001.

 

Artikel 10bis.6 lid 3 Wet IB2001

Sinds 1 januari 2017 is het Besluit Vervallen tijdklemmen opgenomen in artikel 10bis.6 lid 3 Wet IB 2001.

 

De tijdklemmen komen te vervallen wanneer:

 

-           Het fiscaal partnerschap van de belastingplichtige is geëindigd en de kapitaalverzekering door de financiële afwikkeling tot uitkering komt;

-           De belastingplichtige in de schuldhulpverlening zit (zoals bedoeld in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening);

-           De belastingplichtige een eigen woning heeft vervreemd en hem op het moment direct na die vervreemding nog steeds of opnieuw een eigen woning ter beschikking staat (in tegenstelling tot hetgeen in het Besluit Vervallen tijdklemmen is bepaald, hoeft er geen sprake meer te zijn van een onderwaterstand); of

-           De minister heeft vastgesteld dat de belastingplichtige financiële problemen heeft en als gevolg daarvan de lasten met betrekking tot zijn eigen woning niet meer kan voldoen of die lasten waarschijnlijk binnen korte tijd niet meer zal kunnen voldoen.

 

Ook hier geldt dat de overige voorwaarden blijven gelden voor het gebruik van de hoge vrijstelling.

 

KEW, SEW en BEW

De in het amendement opgenomen maatregelen bepalen dat de tijdklemmen in alle situaties vervallen voor de KEW, SEW en BEW. Het blijft wel verplicht dat de eigenwoningschuld met de uitkering moet worden afgelost.

 

Brede Herwaarderingskapitaalverzekeringen

Het amendement ziet echter niet op Brede Herwaarderingskapitaalverzekeringen. Hiervoor vervallen per 1 april 2017 de mogelijkheden die genoemd zijn in artikel 10bis.6 lid 3 Wet IB 2001. Desondanks heeft de staatssecretaris het voornemen om ook de tijdklemmen voor Brede Herwaarderingskapitaalverzekeringen geheel te laten vervallen. Voor deze polissen vervalt dan ook de eis om met de uitkering de eigenwoningschuld te moeten aflossen.

 

Praktische tip:

 Het vervallen van de tijdklemmen geeft meer flexibiliteit in uw keuzes en het advies over de constructie van de hypotheek. Maar afkoop is vaak niet in het belang van u. De voor- en nadelen van de afkoop maak ik duidelijk en inzichtelijk aan u. Bij het afkopen van een spaarrekening of polis moet altijd uit het dossier blijken wat de overwegingen waren en of de afkoop wel in het belang van u is.

bron; Hoffelijk Financieel