Using Curl

Error Handler: [2] fopen(nieuws_files/tumblr-tmp/hyponu.tumblr.com.5.0.json): failed to open stream: Schijfquotum is overschreden

Error Handler: [2] fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given

Error Handler: [2] fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given

Te veel boete

De AFM heeft een leidraad gepubliceerd die voorschrijft hoe banken de oversluitboete moeten berekenen. Uit onderzoek blijkt dat banken jaarlijks 200 miljoen euro teveel aan boetes aan hun klanten in rekening brengen.

AFM bepaalt wat de maximale oversluitboetes zijn die banken mogen berekenen
De AFM heeft in opdracht van de minister van financiën onderzoek gedaan naar de boeteberekening bij het oversluiten van hypotheken. De banken mogen volgens de wet geen hogere vergoeding rekenen dan de werkelijk geleden schade. Dit onderzoek heeft geleid tot de gepubliceerde leidraad van de AFM die voorschrijft hoe banken de boete moeten berekenen om te voldoen aan de wettelijke norm.

Banken rekenen jaarlijks € 200 miljoen teveel aan boetes
De banken hebben altijd beweerd dat de boetes niet te hoog zijn. Uit onderzoek blijkt dat banken per persoon gemiddeld € 3.020 teveel aan oversluitboete in rekening brengen. In totaal incasseren de banken jaarlijks ruim € 200 miljoen teveel aan boetes.

De banken handelen in strijd met de wet
Sinds 14 juli 2016 staat uitdrukkelijk in de wet dat de banken geen oversluitboete in rekening mogen brengen die hoger is dan de schade die de bank lijdt. Dit was echter ook vóór die tijd al verboden op grond van de wettelijke regels van het consumentenrecht. De banken hebben de afgelopen decennia miljarden euro’s te veel aan hun klanten in rekening gebracht.

De banken moeten terugbetalen wat zij teveel aan boetes hebben geïnd
De AFM heeft pas sinds 14 juli 2016 de bevoegdheid om er op toe te zien dat de banken niet te hoge oversluitboetes in rekening brengen. De AFM gaat er vanuit dat de banken alle oversluitboetes die vanaf 14 juli 2016 betaald zijn, zullen corrigeren. Het teveel in rekening gebrachte moet worden terugbetaald.

Vervallen van de tijdklemmen per 1 april 2017

Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning. Vervallen tijdklemmen in specifieke situaties

 

Op 8 februari heeft staatssecretaris Wiebes in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer laten weten de tijdklemmen voor een kapitaalverzekering die speciaal bestemd is voor het sparen voor de aflossing van de eigenwoningschuld. De KEW wordt afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij. Aan het einde van de looptijd van de verzekering keert de verzekeringsmaatschappij een bepaald bedrag uit, waarvoor tot een bepaalde hoogte een vrijstelling geldt. Is de uitkering hoger dan de vrijstelling, dan valt het deel dat boven de vrijstelling uitgaat in box 1.

 

Kapitaalverzekering eigen woning (Een kapitaalverzekering die speciaal bestemd is voor het sparen voor de aflossing van de eigenwoningschuld. De KEW wordt afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij. Aan het einde van de looptijd van de verzekering keert de verzekeringsmaatschappij een bepaald bedrag uit, waarvoor tot een bepaalde hoogte een vrijstelling geldt. Is de uitkering hoger dan de vrijstelling, dan valt het deel dat boven de vrijstelling uitgaat in box 1.KEW), spaarverzekering eigen woning (SEW) en beleggingsrecht eigen woning (BEW) per 1 april 2017 te willen laten vervallen.

 

Amendement Omtzigt/Ronnes

Dit voornemen van Wiebes sluit aan bij het eerder aangenomen amendement Omtzigt/Ronnes. Hiermee zal ook de lage vrijstelling verdwijnen, die na vijftien jaren premiebetaling van toepassing is. Om in aanmerking te komen voor de hoge vrijstelling (die op dit moment pas na twintig jaren premiebetaling van toepassing is) is het op grond van dit amendement voldoende dat vanaf het begin van de verzekering jaarlijks premie is voldaan binnen de geldende bandbreedte-eis. Natuurlijk moet ook aan de overige voorwaarden zijn voldaan. Denk hierbij aan de verplichting om met de uitkering de eigenwoningschuld af te lossen. De eigenwoningschuld is het deel van de hypotheek of lening waarover de rente mag worden afgetrokken. Dit is alleen een lening die betrekking heeft op de eigen woning.

 

De in het amendement opgenomen wijzigingen zouden in afwachting van een onderzoek naar de impact van het geheel vervallen van de tijdklemmen, in werking treden bij besluit van de staatssecretaris van Financiën. Met het amendement vervallen de situaties zoals vermeld in het Besluit Vervallen tijdklemmen en artikel 10bis.6 lid 3 Wet IB 2001.

 

Artikel 10bis.6 lid 3 Wet IB2001

Sinds 1 januari 2017 is het Besluit Vervallen tijdklemmen opgenomen in artikel 10bis.6 lid 3 Wet IB 2001.

 

De tijdklemmen komen te vervallen wanneer:

 

-           Het fiscaal partnerschap van de belastingplichtige is geëindigd en de kapitaalverzekering door de financiële afwikkeling tot uitkering komt;

-           De belastingplichtige in de schuldhulpverlening zit (zoals bedoeld in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening);

-           De belastingplichtige een eigen woning heeft vervreemd en hem op het moment direct na die vervreemding nog steeds of opnieuw een eigen woning ter beschikking staat (in tegenstelling tot hetgeen in het Besluit Vervallen tijdklemmen is bepaald, hoeft er geen sprake meer te zijn van een onderwaterstand); of

-           De minister heeft vastgesteld dat de belastingplichtige financiële problemen heeft en als gevolg daarvan de lasten met betrekking tot zijn eigen woning niet meer kan voldoen of die lasten waarschijnlijk binnen korte tijd niet meer zal kunnen voldoen.

 

Ook hier geldt dat de overige voorwaarden blijven gelden voor het gebruik van de hoge vrijstelling.

 

KEW, SEW en BEW

De in het amendement opgenomen maatregelen bepalen dat de tijdklemmen in alle situaties vervallen voor de KEW, SEW en BEW. Het blijft wel verplicht dat de eigenwoningschuld met de uitkering moet worden afgelost.

 

Brede Herwaarderingskapitaalverzekeringen

Het amendement ziet echter niet op Brede Herwaarderingskapitaalverzekeringen. Hiervoor vervallen per 1 april 2017 de mogelijkheden die genoemd zijn in artikel 10bis.6 lid 3 Wet IB 2001. Desondanks heeft de staatssecretaris het voornemen om ook de tijdklemmen voor Brede Herwaarderingskapitaalverzekeringen geheel te laten vervallen. Voor deze polissen vervalt dan ook de eis om met de uitkering de eigenwoningschuld te moeten aflossen.

 

Praktische tip:

 Het vervallen van de tijdklemmen geeft meer flexibiliteit in uw keuzes en het advies over de constructie van de hypotheek. Maar afkoop is vaak niet in het belang van u. De voor- en nadelen van de afkoop maak ik duidelijk en inzichtelijk aan u. Bij het afkopen van een spaarrekening of polis moet altijd uit het dossier blijken wat de overwegingen waren en of de afkoop wel in het belang van u is.

bron; Hoffelijk Financieel

WW en Transitievergoeding

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een transitievergoeding. Indien voor een werknemer voor 1 juli 2015 het ontslag al was aangevraagd, maar het ontslag op deze datum nog niet was verleend, dan gold een overgangsregeling. Zowel voor de werknemer als voor de werkgever is met de invoering van de transitievergoeding het een en ander veranderd. In dit artikel zullen we de meest in het oog springende veranderingen behandelen.

Onder de oude regeling kreeg de werknemer bij het ontslag door de werkgever een zak geld mee. De hoeveelheid hiervan werd over het algemeen op basis van de kantonrechtersformule bepaald.

Deze formule was afhankelijk van een drietal factoren:
A    Aantal dienstjaren;
   Beloning per maand;
   Correctiefactor.

De eerste twee factoren waren objectief te bepalen. De A-factor werd bepaald aan de hand van de combinatie van het aantal dienstjaren en de leeftijd van de werknemer. De B-factor bestond uit het bruto maandsalaris, waarin bestanddelen als 13e maand, structureel overwerk, vakantiegeld en structurele winstdeling waren opgenomen. De C-factor was afhankelijk van de individuele omstandigheden en bood onderhandelingsruimte. De rechter keek hierbij met name naar de verwijtbaarheid van de werknemer/werkgever aan het ontslag. Viel de werknemer het ontslag deels aan te merken, dan volgde daaruit een lagere factor. Viel de werkgever juist veel te verwijten, dan resulteerde dit in een hogere C-factor.

In de praktijk werd over het algemeen alleen een ontslagvergoeding uitgekeerd aan werknemers met een vast contract. Indien een tijdelijk contract van een werknemer niet werd verlengd, volgde bij deze vorm van ontslag in de regel geen ontslagvergoeding.

Vanaf 1 juli 2015 is de transitievergoeding in de plaats getreden van de kantonrechtersformule. In de regel komt iedere werknemer die ten minste twee jaar in dienst was, in aanmerking voor een transitievergoeding. Het maakt hierbij geen verschil of het dienstverband voor, of na 1 juli 2015 is ingegaan. Daarnaast maakt het niet uit of de werknemer een tijdelijk of een vast contract had.

De hoogte van de transitievergoeding is net als de kantonrechtersformule afhankelijk van het aantal dienstjaren en het loon van de werknemer. Bij het bepalen van de hoogte van de transitievergoeding wordt, in tegenstelling tot de kantonrechtersformule, geen rekening gehouden met het individuele geval (er is geen sprake van een C-factor). Dit is alleen anders indien er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van één van de partijen. Is de werknemer verwijtbaar, dan is geen transitievergoeding verschuldigd voor zover dit niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Is de werkgever verwijtbaar, dan is naast de transitievergoeding een billijke vergoeding verschuldigd. De hoogte van de transitievergoeding bedraagt in principe maximaal €76.000,-. Indien de werknemer een hoger loon heeft dan €76.000,-, geldt een maximum van één jaarloon.

De transitievergoeding heeft als nevendoel de overgang naar een nieuwe baan te vereenvoudigen. In onderling overleg kan de vergoeding (deels) gebruikt worden om de werknemer bij-/om te scholen, om zo de kans op een nieuwe baan te vergroten. De transitievergoeding biedt op deze wijze meer keuzevrijheid dan de ontslagvergoeding onder de oude regeling. Aan de andere kant gaan werknemers die al langer in dienst waren bij de werkgever er onder de nieuwe regeling over het algemeen op achteruit.

Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden kunnen de werkgever en de werknemer een nadere bestemming geven aan de transitievergoeding. Het is zeer goed denkbaar dat een deel van de werknemers erbij gebaat is het budget aan scholing te besteden, terwijl andere werknemers liever een zak geld zullen ontvangen.

Door de scherpe wettelijke eisen die gesteld worden bij dossiervorming dacht men dat het ontslagrecht eenvoudiger zou worden. Het blijkt echter dat er bij ontslagzaken vaker onderling een schikking wordt getroffen. Werkgevers willen niet het risico lopen dat een aanvraag door de kantonrechter wordt afgewezen. Dit heeft tot gevolg dat er regelmatig hogere ontslagvergoedingen overeengekomen worden dan de wettelijke transitievergoeding.

Daar waar via de kantonrechter een ontslagaanvraag wordt ingediend ziet men een stijging van het aantal afgewezen aanvragen van 12% naar 20%. Het lijkt erop dat de door de wetgever voorgestelde vereenvoudiging van het ontslagrecht in de praktijk anders uitpakt.

bron; Nieuwsbrief Dukers en Baelemans

ZORGVERZEKERING VERGELIJKEN KLIK HIER!

Zo verzorgd!

Onze zorgvergelijker Zo Verzorgd! is vanaf morgen klaar en kan door iedereen gebruikt en afgesloten worden met 10% korting!

De belangrijkste kenmerken van onze Zo Verzorgd! vergelijker:

- 10% korting op uw premie.

- gratis overstapservice.

- Helder, overzichtelijk en eenvoudig.

- Vergelijking van de grootste zorgverzekeraars van Nederland.

- Onafhankelijk advies dat naadloos aansluit op uw wensen.

- Zorg app voor beter inzicht en voor alle declaraties.

Zodra de Zo Verzorgd! zorgvergelijker klaar is zal deze op onze website komen te staan www.hypotheekadvieshyponu.nl maar u kunt uiteraard ook contact opnemen met ons op telefoonnummer 040-8488651.

Older Posts

Custom Post Images